Czym jest oraz jak przebiega proces magazynowania?
linkedin
2023.09.28

Czym jest oraz jak przebiega proces magazynowania?

W ostatnich latach ze względu na zmiany funkcjonowania dystrybucji i łańcuchów dostaw, wymagania dotyczące logistyki magazynowej uległy przekształceniu. Kluczową rolę odgrywa szybkość operacji oraz koszty przechowywania jednostki ładunkowej. Należy więc zadbać o prawidłowy przebieg procesu magazynowania, od którego zależy efektywność łańcucha dostaw, rentowność firmy czy jej wizerunek wśród klientów. Czym jest i jak przebiega ten proces? Jakie kroki należy podjąć w celu zwiększenia jego efektywności?

Proces magazynowania — co to oznacza w ujęciu logistyki magazynowej?

 

Na magazynowanie składa się kompleksowy proces zarządzania zasobami magazynowymi przedsiębiorstwa. Obejmuje on analizę potrzeb związaną z zapotrzebowaniem na materiały – takie jak plany produkcji, strategię dystrybucyjną i logistyczną czy akcje promocyjne. Na podstawie tej analizy zamówienia są odpowiednio tworzone, przyjmowane oraz przechowywane w odpowiednich warunkach. W ten sposób ich jakość jest zachowana, a zamówienie może być przygotowywane do wysyłki i ostatecznie wydane.

Procesy magazynowania często określane są również jako „przechowalnictwo” w odniesieniu do zapewnienia jego odpowiednich standardów, podkreślając istotę bezpiecznych warunków w celu przechowywania i późniejszego transportu materiałów. Aby przebiegał on optymalnie, podzielono go na cztery fazy procesu magazynowania, którym przyjrzymy się bliżej.

Fazy procesu magazynowania

 

Proces magazynowania dzieli się na cztery podstawowe fazy, o których optymalny przebieg powinien zadbać każdy magazyn na wynajem. Przyjrzyjmy się im bliżej:

  • Przyjęcie towaru – to pierwsza faza, która rozpoczyna proces magazynowania. Bez względu na to, czy przyjęcie jest dokonywane wewnętrznie czy zewnętrznie, powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem odbioru. Na tym etapie realizowany jest rozładunek, kontrola towaru i transport do strefy przechowywania.
  • Składowanie — druga faza, polegająca na usystematyzowanym oraz dostosowanym do posiadanego wyposażenia technicznego magazynu rozmieszczeniu towaru w jego przestrzeni. W fazie wyróżniamy dwa rodzaje składowania, rzędowe oraz blokowe. Przykładowe czynności występujące na tym etapie to załadowanie i rozładowanie regałów oraz zadbanie o przechowywanie produktów w odpowiednich i bezpiecznych warunkach.
  • Kompletacja – trzecia faza, której proces może odbywać się zarówno w miejscu składowania jak i w dedykowanej do tego przestrzeni magazynowej, czyli w strefie kompletacji. Na tym etapie przeprowadza się weryfikację ilościową i jakościową oraz znakowanie.
  • Wydawanie – czyli ostatnia faza, w której towar opuszcza fizycznie magazyn. Na tym etapie realizowane operacje to m.in. kontrola wydania produktów oraz ich załadunek.

Wyżej wymienione etapy procesu magazynowania w zależności od typu przestrzeni magazynowej i rodzaju obsługiwanego materiału pełnią różne role.  Kluczowa jest właściwa kolejność procesu magazynowania i jego odpowiednia organizacja. Zachowanie tych czynników prowadzi do wielowymiarowych korzyści.

Jak efektywnie zarządzać logistyką magazynową?

 

Na skuteczne zarządzanie przestrzenią magazynową w głównej mierze wpływają poprawnie przeprowadzone fazy procesu magazynowania. To od nich zależy sprawności i efektywność poszczególnych etapów procesu. Dlatego, zamiast od razu podejmować decyzję o radykalnych zmianach – takich jak przekształcenie układu magazynu, należy najpierw zastanowić się, czy jego przestrzenie funkcjonalne wykorzystywane są w najbardziej praktyczny sposób?

  • Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej –wykorzystanie wysokości budynku, automatyzacja strefy składowania, zredukowanie liczby korytarzy roboczych, dostosowanie regałów w magazynie do specyfiki składowanego towaru.
  • Optymalizacja strefy kompletacji zamówień – wyposażenie magazynu w odpowiednie regały do kontemplacji, ergonomiczne rozmieszczenie towaru, optymalizacja połączenia strefy z innymi przestrzeniami funkcjonalnymi magazynu.
  • Usprawnienie działania strefy przyjęć i wysyłki – wydzielenie specjalnych stref do kontroli ładunków, optymalizacja działania doków przeładunkowych
  • Jeśli w magazynie używane są urządzenia przeładunkowe, warto wydzielić strefę konserwacyjną.
  • Przeprowadzenie audytu logistycznego – pozwoli zlokalizować wszelkie obszary do poprawy, które mogą wpływać na wydajność procesów logistycznych. Na jego podstawie możliwe jest wdrożenie niezbędnych zmian w celu osiągnięcia lepszej wydajności.

Podsumowując, działanie zgodnie z fazami procesu magazynowania przełoży się na wzrost efektywność łańcucha dostaw, rentowność firmy czy jej wizerunek wśród klientów. Odpowiednia organizacja procesów magazynowych wpłynie na zwiększenie jego wydajności, bez konieczności wprowadzania radykalnych zmian m.in. na etapie realizowania łańcucha dostaw, a analiza wynikająca z audytu logistycznego pozwoli na wyodrębnienie słabych punktów w procesie magazynowania.

See our other articles